ณนิอร พรหมมานพ นายกสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการดำเนินการภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วัตถุประสงค์หลักของสมาคมเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นสวัสดิการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของสมาชิกและครอบครัวในการจัดการศพของสมาชิกที่เสียชีวิต และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เสียชีวิต โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาลอีกด้วย

ทางสมาคมเปิดรับสมัครสมาชิก 2 ประเภทด้วยกันคือ สมาชิกสามัญ ได้แก่พนักงานหรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลคนทั่วไปที่มีที่อยู่ตามทะเบียน ไม่อยู่ในจังหวัดชลบุรี

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ วินเพชรนิล ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสาน จ.นครศรีธรรมราช (คุณประเสริฐ- คุณ ยมลพร พลายด้วง) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ วินเพชรนิล ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ อิน แก้ว เมฆา

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสาน จ.นครศรีธรรมราช (คุณประเสริฐ- คุณ ยมลพร พลายด้วง) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ อิน แก้ว เมฆา

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณหน้ง ชูเพ็ชร อายุ 86 ปี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสานงานจังหวัดพัทลุง (คุณเอี่ยมละออ เหมทานนท์ ) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณหน้ง ชูเพ็ชร อายุ 86 ปี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ กับทายาท คุณ กลับ ไชยจารีย์

วันที่ ๑๕ ส.ค ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ขอความอนุเคราะห์ ท่าน สท.สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพุร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สท.ชัยยุทธ บุญสว่าง) ต.บ้านพุร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นตัวแทนของสมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ กับทายาท คุณ กลับ ไชยจารีย์ ซัคเซส 6 และอีก 1 คน แชร์ 1

อ่านต่อ

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว ไม่เกิน 180 วัน (0 คน)

ไม่มีผู้เสียชีวิตในเดือนนี้

ดูทั้งหมด

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (33 คน)

  1. น.ส.จันทร์ วงษ์สุวรรณ์
  2. น.ส.สมใจ แก้วไส
  3. นาง นวลจันทร์ ปราบเสร็จ
  4. นาง พร้อย กลีบแก้ว
  5. นาง ยุพิน เสมโซ๊ะ
ดูทั้งหมด