แนะนำสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการดำเนินการภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์สมาคม

 • 1) สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย
 • 2) การเข้าเงื่อนไขสมาชิกที่สมัครในช่วงอายุไม่เกิน 70 ปี ต้องอยู่ให้พ้น 180 วัน และสมาชิกในช่วงอายุตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป ต้องอยู่ให้พ้น 270 วัน (นับตั้งแต่วันที่สมัคร)
 • 3) สมาคมฯ เป็นเพียงหน่วยงานกลาง รับสมาชิกที่มีความประสงค์ จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์อายุ หากเกิดมีผู้เสียชีวิตในกลุ่มช่วงอายุของสมาชิกนั้นๆ สมาคมฯ จะทำการเรียกเก็บ และเงินที่ทางสมาชิกชำระเงินสงเคราะห์เข้ามา จะทำจ่ายให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตและชำระเงินเป็นปกติ
 • 4) การคุ้มครอง สมัครในช่วงอายุไม่เกิน 70 ปี ต้องอยู่ให้พ้น 180 วัน และสมาชิกในช่วงอายุตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป ต้องอยู่ให้พ้น 270 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน และเอกสารครบถ้วน หากเสียชีวิตก่อนที่จะเข้าเงื่อนไข ทางสมาคมฯ จะจ่ายคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข
 • 5) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 850 บาท โดยจำแนกเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าบำรุงรายปี 50 บาท เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 70 ศพ = 700 บาท (ศพละ 10 บาท )
 • 6) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 700 บาท เมื่อเข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์อายุ (180 วัน, 270 วัน) แล้วนั้น มีสมาชิกในกลุ่มมีการเสียชีวิต ทางสมาคมฯ เรียกเก็บศพละ 10 บาท เมื่อครบทุก 25 ศพ สมาคมฯ จะจัดส่งข้อมูลให้สมาชิกรับทราบในช่องทาง จดหมาย เว็ปไซด์ SMS ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้รับรอง เพื่อให้สมาชิกจ่ายเงินสมทบเข้ามายังสมาคมฯ
 • 7) สมาคมฯ จะมอบเงินช่วยเหลือตามจำนวนที่เรียกเก็บได้จริงของกลุ่มสมาชิกที่เสียชีวิต หักค่าบริหารและจัดการตาม มติของสมาคมฯ
 • 8) สมาชิกหากมีความประสงค์ต้องการลาออก ต้องแจ้งการลาออกภายใน 30 วัน (นับจากวันที่สมัคร) หากเกินกำหนดจะไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่นับผู้สมัครสำรอง หากทำการลาออกจะไม่ได้รับเงินคืน

หน้าที่ของสมาชิก

 • 1) ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของสมาคมฯ
 • 2) สมาชิกสามารถติดตามการชำระเงินสงเคราะห์ ผ่านระบบเว็บไซต์ โดยไม่ต้องรอหนังสือเรียกเก็บ สมาชิกต้องติดต่อมายังสมาคมฯอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลจากทางสมาคมฯ อันเป็นประโยชน์ของสมาชิกเอง
 • 3) สมาชิกจะต้องมีเงินสำรองล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 700 บาท และเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเข้าเงื่อนไขและได้รับสิทธิ์ ทายาทจะต้องส่งสมาชิกมาสมัครสำรองแทนผู้เสียชีวิต
 • 4) หากสมาชิกมียอดค้างชำระเงินสงเคราะห์แล้ว (ติดลบ) เมื่อสมาชิกชำระเงินล่วงหน้าเข้ามาต้องอยู่ให้พ้น 20 วันเพื่อได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก
 • 5) หากสมาชิกมียอดค้างชำระเงินสงเคราะห์แล้ว (ติดลบ) ถ้าเสียชีวิต จะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ
 • 6) เมื่อสมัครในช่วงอายุไม่เกิน 70 ปี ต้องอยู่ให้พ้น 180 วัน และสมาชิกในช่วงอายุตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป ต้องอยู่ให้พ้น 270 วัน แล้วนั้นหากสมาชิกในกลุ่มเสียชีวิต มียอดการชำระเงินสงเคราะห์ศพ ท่านต้องดำเนินการชำระให้เรียบร้อยภายใน 20 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งการเสียชีวิตของสมาชิก
 • 7) หากสมาชิกมียอดค้างชำระเงินสงเคราะห์ค่าศพ หลังจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหมด เป็นระยะเวลา 1 เดือน จะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ
 • 8) สมาชิกสามารถอุทธรณ์ได้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ตรวจสอบในระบบเว็ปไซด์ขึ้นสถานะเพิกถอนชื่อออก แต่ในระยะเวลาที่ทำเรื่องอุทธรณ์ เมื่อสมาชิกเกิดมีการเสียชีวิต จะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์
 • 9) กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก หรือบุคคลผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมฯ กำหนด

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ และผู้รับเงินสงเคราะห์

 • 1) สมาคมฯ จะดำเนินการจ่ายให้กับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมที่เข้าเงื่อนไข และได้รับสิทธิ์ตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางสมาคมฯ ได้กำหนด
 • 2) สมาคมฯ ได้รับการแจ้งเสียชีวิตของสมาชิก และตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อย แล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปยังทายาท หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตามข้อมูลในระบบ โดยสมาคมฯ จะดำเนินการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ภายใน 90 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
 • 3) สมาคมฯ จะคืนเงินสงเคราะห์ที่ไม่อยู่ในภาระผูกพันที่ต้องจ่ายให้กับสมาชิกพร้อมกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์

 • 1) หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก
 • 2) ใบมรณะบัตรของสมาชิก
 • 3) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับตรา “ตาย”)
 • 4) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ
 • 5) สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ระบุไว้กับสมาคม ฯ

เวลาเปิดทำการ

 • - สมาคมฯ เปิดทำการในวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่าง เวลา 08.00 ถึงเวลา 17.00 น.
 • - หยุดทำการในวันอาทิตย์ และ วันนักขัตตฤกษ์

การติดต่อประสานงานทั่วไป/ฝ่ายเรียกเก็บ /รับชำระค่าฌาปนกิจ /ใบเสร็จรับเงิน

 • 1.) ชำระฌาปนกิจ 1 โทร. 099-4966441 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0994966441
 • 2.) ชำระฌาปนกิจ 2 โทร. 096-7846428 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0967846428
 • 3.) ชำระฌาปนกิจ 3 โทร. 084-2085991 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0842085991
 • 4.) ชำระฌาปนกิจ 4 โทร. 080-4988587 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0804988587
 • 5.) ชำระฌาปนกิจ 5 โทร. 080-9815352 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0809815352
 • 6.) ชำระฌาปนกิจ 6 โทร. 084-2089661 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0842089661
 • 7.) ชำระฌาปนกิจ 7 โทร. 099-3939787 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0993939787
 • 8.) ชำระฌาปนกิจ 11 โทร. 095-7693187 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0957693187
 • 9.) ชำระฌาปนกิจ 9 โทร. 084-2082355 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0842082355
 • 10.) ชำระฌาปนกิจ 10 โทร. 095-4781782 ส่งเอกสารหลักฐานการชำระที่ Line ID : 0954781782

ฝ่ายรับแจ้งเสียชีวิตเข้าเงื่อนไข

 • ส่งเอกสารสมาชิกถึงแก่กรรมเข้าเงื่อนไข (***เฉพาะส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิก***) Line ID : 0834279897
 • สอบถามรายละเอียดการส่งเอกสารการเสียชีวิต โทร. 085-5976459
 • สอบถามข้อมูลทั่วไป โทร. 095-4837436

ฝ่าย ลาออก