รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว ไม่เกิน 180 วัน (1 คน)

  1. นาย ปุ่น ขุนคต(สมัครยังไม่สมบูรณ์)