รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (21 คน)

 1. นาง ฉลวย แดงชาติ
 2. นาง พุม รัตนชู
 3. นาง มยุรี ทองอ่อน
 4. นาง ลำเพย นิ่มปรางค์
 5. นาง ลำแพง ทองมี
 6. นาง เพิ่ม ช่วยบุญส่ง
 7. นางจาง สงแป้น
 8. นางบัว จันทร์หอม
 9. นางสาวพร้อย ดอกกะฐิน
 10. นางห้วน สุขแก้ว
 11. นางเนิ่ม พรหมกุล
 12. นางเลื่อน ทองจินดา
 13. นาย จำรูญ ปัญจศิริ
 14. นาย ต้อง นิ่มเอียด
 15. นาย ทิ้ง ทองนวล
 16. นาย แล จันทวีวัฒน์
 17. นายอโนชา แซ่เจีย
 18. นายเจือ ปิยะวงศ์
 19. นายเวียง จิตต์ฉลาด
 20. นายเสนียน ทองเหม
 21. นายไสว รัตนบุรี *เปลี่ยนผู้รับรอง*