รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (33 คน)

 1. น.ส.จันทร์ วงษ์สุวรรณ์
 2. น.ส.สมใจ แก้วไส
 3. นาง นวลจันทร์ ปราบเสร็จ
 4. นาง พร้อย กลีบแก้ว
 5. นาง ยุพิน เสมโซ๊ะ
 6. นาง ห่อเนี้ยว หนูสิงห์
 7. นาง แสงดาว จันทรเสนา
 8. นางกิมลั้ง สินประเสริฐ
 9. นางจันทร์เพ็ญ สายขุน
 10. นางพร้อย เกลี้ยงสุข(3196ดูแล)
 11. นางยินดี สุยบางดำ
 12. นางสา แก้วตา
 13. นางสาว อรทัย อินทร์พันธ์
 14. นางหนูแพ สมศักดิ์
 15. นางเพี้ยน มัยโภคา
 16. นางไสงิ้ม เเซ่กัง สลายกลุ่ม 2 มี.ค. 63
 17. นาย ทองดี วงค์ละคร
 18. นาย นิวัต รองสวัสดิ์
 19. นาย พรม ทรัพย์ผ้าพับ
 20. นาย วิเชียร ไชยสุนทร
 21. นาย สุพจน์ ผลจรุง
 22. นาย แดง กาฬวัจนะ
 23. นายคนอง บุญชิด
 24. นายจิตร กางตัน
 25. นายชิต หนูจ้อย
 26. นายบังเอิญ คงตุ้ม
 27. นายผ่อง ฤทธิโชติ
 28. นายสถิตย์ รามณี
 29. นายสุข ทิมเทพ
 30. นายสุนทร กลีนหนู
 31. นายหงษ์ อ่อนจู
 32. นายอนงค์ พุ่มเรือง
 33. พระธานี เนตรแพ