รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ทั้งหมด (21 คน)

 1. นาง คำ สาน้อย
 2. นาง ทองใบ จีนประเพชร์
 3. นาง บุบผา สิทธิเวช
 4. นาง เติม เกิดทอง
 5. นาง เหียร เพชรแก้ว
 6. นาง ไพบูลย์ ถึงสุข
 7. นางคลี่ เกตุสุริยงค์
 8. นางคำ เตมิศักดิ์
 9. นางคิ้ม บรรจงการ
 10. นางซ้วน บุญพัฒน์
 11. นางพร้อม จันทองโชติ
 12. นางหนูเฟือย ตรีศักดิ์
 13. นางห้อง ฉิมรักษ์
 14. นางอำนวย ธรฤทธิ์
 15. นาย จรูญ อานนท์
 16. นาย ปุ่น ขุนคต(สมัครยังไม่สมบูรณ์)
 17. นาย วิฑูรย์ พุ่มนุ้ย
 18. นาย สวรรค์ คำผาสุข
 19. นาย หวน ภักดีพลเดช
 20. นาย เยาะ ขำนุรักษ์
 21. นายเจตน์ ปรีชา