ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์สตาร์เน็ทเวิร์ค ก็ต่อเมื่อเป็นสมาชิก เกิน 180 วัน (นับจากวันที่สมาคมฯ ได้รับเงิน) หากผู้สมัครรายใดที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว เกิดเสียชีวิตก่อน 180 วัน ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์สตาร์เน็ทเวิร์ค จะจ่ายคืนตามจำนวนที่สมาคมฯ กำหนด ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข ถ้าสมาชิกอยู่ เกิน180 วัน แล้วเกิดเสียชีวิต สมาคมฯ จะมอบเงินช่วยเหลือตามจำนวนสมาชิก เท่าที่เรียกเก็บได้จริง ตามกลุ่มอายุที่เกิน 180 วัน × 10 บาท แล้วหักค่าบริหารจัดการ

 1. ใบสมัครสมาชิก จำนวน 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ทุกคนพร้อมเซ็นรับรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบ
 5. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินและชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แทนผู้สมัคร (ถ้ามี)
 6. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน กรณีมอบอำนาจให้อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แทนข้าพเจ้า เนื่องจากไม่สะดวกที่จะสมัครด้วยตนเอง (ถ้ามี)

คำตอบ ธุริกิจขายตรง

 1. สินค้าหลากหลาย
 2. สมัครได้มากกว่า 1 รหัส
 3. ทำได้หลายประเทศ
 4. แผนการตลาดซับซ้อน
 5. มีความเสี่ยง
 6. ควบคุม กำกับโดย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี

คำตอบ ฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

 1. ไม่มีสินค้า
 2. สมัครได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น
 3. ทำได้เฉพาะคนไทย สัญชาติไทย ที่ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. แผนรายได้เกิดจากการทำงานที่แท้จริง ง่าย ไม่ซับซ้อน
 5. ความเสี่ยงเป็นศูนย์
 6. ควบคุมกำกับโดย นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองปรือ

 1. สมาคมฯ จะจ่ายเงินครั้งแรกให้กับผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์โดย จ่ายครั้งแรกเท่าที่เรียกเก็บได้ หลังจากที่ได้รับเอกสารข้อมูล ครบถ้วน หลังจากนั้นจะจ่ายส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมฯ ได้จ่ายเงินครั้งแรก หากรายใดมีปัญหาจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อขอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
 1. แจ้งลาออกจากเป็นสมาชิก
 2. สมาชิกค้างจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ เกิน 70 ศพ หลังจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหมดเป็นระยะเวลา 30 วัน
 3. ปลอมแปลงเอกสารหรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ