แจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของสมาชิก