เงื่อนไขการรับสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ และทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์

  • 1) สมาคมฯ จะจ่ายเงินครั้งแรกให้กับผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์โดย จ่ายครั้งแรกเท่าที่เรียกเก็บได้ หลังจากที่ได้รับเอกสารข้อมูล ครบถ้วน หลังจากนั้นจะจ่ายส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมฯ ได้จ่ายเงินครั้งแรก หากรายใดมีปัญหาจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อขอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
  • 2) เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
  • - หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก
  • - ใบมรณะบัตรของสมาชิก
  • - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่เสียชีวิต (ประทับตรา “ตาย”)
  • - สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ
  • - สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ระบุไว้กับสมาคม ฯ