เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภทคือ

  • 1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลคนทั่วไปที่มีที่อยู่ตามทะเบียน อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี
  • 2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลคนทั่วไปที่มีที่อยู่ตามทะเบียน ไม่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี

อัตราการชำระเงินเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ

  • 1) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต้องชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 850 บาท โดยจำแนกเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าบำรุงรายปี 50 บาท เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 70 ศพ = 700 บาท (ศพละ 10 บาท )
  • 2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 700 บาท สมาชิกเมื่ออยู่พ้น 180 วัน สำหรับสมาชิกที่อายุ 20-70 ปี และสมาชิกอายุ 71 ขึ้นไป ต้องอยู่ให้พ้น 270 วัน (นับจากวันที่สมัคร) หากเมื่อมีสมาชิกในกลุ่มมีการเสียชีวิต ทางสมาคมฯ เรียกเก็บศพละ 10 บาท เมื่อครบทุก 25 ศพ สมาคมฯ จะจัดส่งข้อมูลให้สมาชิกรับทราบในช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเว็บไซต์ SMS และประชาสัมพันธ์ผ่านผู้รับรอง เพื่อให้สมาชิกจ่ายเงินสมทบเข้ามายังสมาคมฯ
  • 3) การคุ้มครองต่อเมื่อเป็นสมาชิกฯ อยู่เกินเงื่อนไข นับจากวันที่ชำระเงิน และเอกสารครบถ้วน หากเสียชีวิตก่อนที่จะครบตามเงื่อนไขของกลุ่มอายุที่เป็นสมาชิก ทางสมาคมฯ จะจ่ายคืน 700 บาท เฉพาะเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข

ประโยชน์การเป็นสมาชิกของสมาคม

  • 1) เป็นการวางแผนอนาคตก่อนถึงแก่กรรม
  • 2) ลดค่าใช้จ่ายของลูกหลาน หรือผู้ดูแลใกล้ชิด ให้ไม่ต้องเป็นภาระมากนัก
  • 3) ได้กุศลหนุนนำจากการช่วยเหลือเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกด้วยกัน