เงื่อนไขการลาออก

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

  • - สมาชิกที่ยังไม่เข้าเงื่อนไข หากมีความประสงค์ต้องการลาออก ต้องแจ้งการลาออกภายใน 30 วัน (นับจากวันที่สมัคร) หากเกินกำหนดจะไม่ได้รับเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
  • - กรณีที่ผู้สมัครเข้ามาสำรองแทนผู้เสียชีวิต หากมีความประสงค์ต้องการลาออกจะไม่ได้รับเงินคืน